Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Arboga Miljötransport.

Målsättningen med Arboga Miljötransport:s systematiska arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande, trygg och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

AMT arbetar på ett systematiskt sätt för att minimera eventuellt eliminera all risker för olycksfall samt fysisk eller psykisk ohälsa. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och företagshälsovård. Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i AMT:s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Arboga Miljötransport:s arbetsmiljöarbete

Vi inriktar oss framför allt på tre områden vad avser arbetsmiljöåtgärder, nämligen:

  • främjande/förebyggande – innan något hänt
  • rådgivande – då något är på väg att hända
  • behandlande – då något hänt

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Arboga Miljötransport ska därför ges förutsättningar att känna till verksamhetens mål och vision, förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet för att påverka sin egen arbetssituation, känna ansvar för uppgift och ha de befogenheter som krävs samt ta ansvar för sin egen hälsa.

Verksamheten formulerar detaljerade arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån Arboga Miljötransport:s övergripande arbetsmiljömål och –policy. Arboga Miljötransport utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och företagshälsovård.

Arbetsmiljö AFS 2001:1

Certifikat

Bokningsförfrågan