Miljö och kvalitet

Miljö, kvalitet och trafiksäkerhet

För att kunna erbjuda hög kvalitet till våra kunder krävs att våra medarbetare mår bra. Vi har därför ett omfattande kvalitets- och miljöarbete som sker löpande. År 2002 uppnådde vi vårt mål och blev kvalitets & miljöcertifierade. Idag är vi certifierade av Scandinavian Business Certification AB med certifikat för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 och miljö SS-EN ISO 14001:2015, vilka är Sveriges mest använda certifikat inom åkerinäringen.

Att säkerställa kvaliteten för våra kunder är mycket viktigt för oss. Därför är vi även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Då vi arbetar med lastbilar som har inverkan på vår miljö, arbetar vi också aktivt för att minska våra utsläpp. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

I åkerinäringen har trafiksäkerhet alltid varit en central fråga. Vi på Arboga Miljötransport arbetar för fullt med trafiksäkerhetsåtgärder och har även en egen trafiksäkerhetspolicy. Vi vet att en ökad trafiksäkerhet räddar människoliv och ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Därför arbetar vi nu för fullt för att bli certifierad enligt det nya standard för trafiksäkerhet.

Certifikat – Arboga Miljötransport ISO 9001/14001

Miljöpolicy

Arboga Miljötransport AB skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • Att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporter.
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och genom bästa möjliga förmåga förebygga föroreningar.
 • Att följa lagstiftning som är lämplig för verksamheten samt kundernas krav och övriga samhällskrav.
 • Att uppnå de miljömål som ställts upp inom ramen för verksamheten.
 • Att förmedla de uppsatta miljömålen inom företaget och till nyanställda.
Avfallstransport

Kvalitetspolicy

Arboga Miljötransport AB har som policy att uppfylla kundernas krav vid hantering och transport av gods, i huvudsak farligt avfall och uppfylla deras önskemål i största möjliga utsträckning genom att:

 • Sköta våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.
 • Löpande underhålla våra fordon och övrig utrustning så de/den alltid är i tekniskt gott och välskött skick.
 • Utföra transportuppdrag för våra kunder enligt uppgjorda rutiner och principer.
 • Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar i och utanför företaget.
 • Information om företagets kvalitetspolicy ska förmedlas inom företaget och till nyanställda.

Trafiksäkerhetspolicy

Hos Arboga Miljötransport AB skall varje anställd ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att företaget blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande genom att:

 • Fordon och maskiner ska vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
 • Lagar och förordningar efterlevas.
 • System och rutiner ska finnas för rapportering av avvikelser.
 • Informera nyanställda om företagets trafiksäkerhetspolicy
 • Trafiksäkerhetspolicyn ska förankras med berörd personal i organisationens alla led.
 • Cheferna ska följa upp och se till så att trafiksäkerhetspolicyn efterlevs

 

Detta innebär att chaufförer:

 • alltid använda säkerhetsbälte
 • håller avstånd till framförvarande
 • respekterar och håller hastighetsbestämmelserna
 • respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • respekterar gällande viktbestämmelser
 • tar hänsyn till väglag och trafiksituation
 • vid körplanering säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
 • undviker att köra då man är trött
 • strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • ska använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt och därmed inte använda funktioner som SMS och e-post under färd.
 • Telefon ska användas enbart med handsfree under färd.

Bokningsförfrågan